Konkurs na monodram : Gombrowicz

Konkurs na monodramRegulamin

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA MONODRAM GOMBROWICZOWSKI

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu na Monodram Gombrowiczowski (zwanego dalej Konkursem) jest Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie).

1. Celem Konkursu jest propagowanie twórczości Witolda Gombrowicza poprzez formę teatru jednego aktora (monodramu).

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie i niepełnoletnie, również bez dorobku artystycznego.

3. Do Konkursu mogą być zgłoszone przedstawienia nowe (z 2024 roku) oraz zrealizowane wcześniej, w latach 2022 i 2023.

4. Wykonawca może zaprezentować monodram powstały na podstawie dowolnego tekstu Witolda Gombrowicza lub kompilacji różnych tekstów tego autora.

5. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie metryczki monodramu (formularz do pobrania na stronie www.muzeumgombrowicza.pl) oraz linku do spektaklu zarejestrowanego w formie audiowideo, w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2024 r., pocztą elektroniczną na adres: konkurs@muzeumgombrowicza.pl

6. Jeżeli jakość techniczna nadesłanego materiału nie będzie pozwalała na rzetelną ocenę predyspozycji artystycznych osoby zgłaszającej się, Jury ma prawo odrzucić zgłoszenie.

7. Wykonawcy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie nadesłanych lub utrwalonych podczas drugiego etapu Konkursu spektakli – w całości lub fragmentach, ich zapis na różnego rodzaju nośnikach, a także ich wielokrotną emisję w stacjach radiowych, telewizyjnych i w Internecie. W zakresie wyrażonej zgody Organizator może udostępnić materiał innym podmiotom, zgodnie z własnymi potrzebami dotyczącymi promocji Konkursu.

8. Wykonawcy zobowiązują się zwolnić Organizatora z ewentualnych roszczeń wynikających ze stwierdzenia wad prawnych lub naruszenia praw autorskich innych osób, a wysuwanych przeciw Organizatorowi przez jakiekolwiek podmioty, poprzez ich zaspokojenie.

9. Konkurs jest dwuetapowy.

10. Wyznaczona przez Organizatora komisja selekcyjna spośród wszystkich zgłoszonych do Konkursu monodramów wybiera sześć do ośmiu spektakli do drugiego etapu – prezentacji scenicznej.

11. Do oceny zakwalifikowanych do drugiego etapu Konkursu monodramów organizator powołuje Jury Konkursu.

12. Do dnia 31 października 2024 r. osoby zakwalifikowane otrzymają powiadomienie o udziale w drugim etapie Konkursu, drogą telefoniczną lub e-mailową.

13. Aktorzy zakwalifikowani do drugiego etapu, przyjmują zobowiązanie jednokrotnej prezentacji monodramu na scenie wskazanej przez Organizatora. Organizator na pokrycie kosztów udziału w drugim etapie przekaże osobom do niego zakwalifikowanym po 3000 złotych brutto.

14. Aktorzy zakwalifikowani do drugiego etapu przed prezentacją sceniczną zobligowani będą do przesłania scenariusza, wykazu niezbędnych rekwizytów oraz ridera technicznego monodramu.

15. Organizatorzy zapewniają fachową obsługę techniczną spektakli.

16. Etap drugi Konkursu – prezentacja sceniczna Ogólnopolskiego Konkursu na Monodram Gombrowiczowski odbędzie się w listopadzie 2024 r. w Warszawie.

17. Pula przeznaczona na nagrody (w formie honorariów) dla laureatów wynosi 20 000 złotych, o jej podziale decyduje jury w porozumieniu z Organizatorem.

18. Organizator, w razie potrzeby, w szczególności w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany postanowień Regulaminu. Równocześnie Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Organizatora.
 

Karta zgłoszeniowa do pobrania

 

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN