Nagroda : Gombrowicz

NagrodaRegulamin

Regulamin Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza


§ 1
1. Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza (zwana dalej Nagrodą) przyznawana jest corocznie autorowi najlepszego debiutu prozatorskiego, wydanego w formie książki papierowej pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok ogłoszenia danej edycji Nagrody.
2. Nagroda będzie przyznawana za tekst o wybitnych walorach literackich, napisany prozą artystyczną.
3. Jako debiut przyjmuje się pierwszą albo drugą książkę danego autora, napisaną prozą artystyczną.
4. Nagrodę można otrzymać jednokrotnie.


§ 2
1. Nagrodę w drodze konkursu przyznaje Prezydent Miasta Radomia autorowi (lub autorom) wybranym przez powołaną przez Prezydenta Kapitułę.
2. Nagroda wynosi 40 000 złotych. Kapituła może zadecydować o podziale Nagrody na dwóch autorów. Wyklucza się nieprzyznanie Nagrody.
3. Autorzy przyjmując nominację do nagrody zaświadczają, że jest to ich pierwsza lub druga książka napisana prozą artystyczną.
4. Wszyscy nominowani do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza otrzymują wyróżnienia finansowe przyznawane przez współorganizatora konkursu.
5. Wysokość wyróżnień dla nominowanych oraz środki na ten cel określane i zabezpieczane będą corocznie przez współorganizatora konkursu.


§ 3
1. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Radomia. Prezydent organizuje konkurs we współpracy z Muzeum Witolda Gombrowicza (oddziałem Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza), które jest współorganizatorem konkursu.
Partnerem Prezydenta w realizacji konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu.
2. Prezydent powołuje Kapitułę Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza (zwaną dalej Kapitułą). Kapituła dokonuje oceny merytorycznej książek zgłoszonych do konkursu i wybiera nominowanych do Nagrody oraz jej laureata.


§ 4
1. Konkurs, o którym mowa w paragrafie 2, jest dwuetapowy:
- w pierwszym etapie Kapituła wybiera nie więcej niż pięć książek nominowanych do Nagrody i ogłasza nominacje w czerwcu każdego roku;
- w drugim etapie Kapituła wybiera laureata Nagrody, która wręczana jest we wrześniu każdego roku.
2. Termin zgłaszania książek do Nagrody, nominacje oraz rozstrzygnięcie konkursu ogłaszane są publicznie za pośrednictwem mediów i na stronach internetowych organizatora oraz współorganizatora konkursu.
3. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do konkursu są: a) autorzy; b) wydawnictwa; c) osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim; d) osoby prywatne; e) członkowie Kapituły.
4. Z udziału w konkursie wyklucza się książki, których autorami lub współautorami są osoby będące przedstawicielami organizatora, współorganizatora oraz partnera konkursu, a także członkowie Kapituły.
5. Książki zgłaszane do konkursu powinny posiadać numer ISBN. W uzasadnionych merytorycznie przypadkach Kapituła może dopuścić do udziału w konkursie książkę wydaną bez numeru ISBN.


§ 5
1. Termin zgłaszania książek upływa ostatniego dnia stycznia roku, w którym Nagroda będzie przyznana.
2. Zgłoszenia, które wpłyną do Sekretarza Kapituły po tym terminie mogą zostać uwzględnione w konkursie za zgodą Kapituły, z uwagi na walory literackie.


§ 6
1. Zgłoszenia do Nagrody należy przesyłać do Sekretarza Kapituły na adres: Muzeum Witolda Gombrowicza, 26-660 Jedlińsk, Wsola, ul. W. Gombrowicza 1, z dopiskiem „Nagroda Literacka im. Witolda Gombrowicza”.
2. Zgłoszenie musi zawierać:
a) imię i nazwisko autora,
b) tytuł książki;
c) nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej; d) osiem egzemplarzy książki zgłaszanej do Nagrody.
3. Książki nadesłane na konkurs nie będą zwracane.


§ 7
1. Kapituła Nagrody liczy siedem osób. Przewodniczącego Kapituły wskazuje Prezydent.
2. Kapituła powoływana jest na trzyletnią kadencję. Członkowie kapituły mogą być powoływani bez ograniczeń na kolejne kadencje.
3. W przypadku rezygnacji osoby powołanej do Kapituły albo ustania członkostwa w Kapitule z powodu utraty zdolności do czynności prawnych lub z przyczyn
losowych Prezydent powołuje nowego członka Kapituły na czas pozostający do końca danej kadencji.
4. Tryb i podział pracy między członków Kapituły określa Przewodniczący Kapituły.
5. Prezydent ustala odrębnym zarządzeniem wysokość wynagrodzenia członków Kapituły.
6. Prace Kapituły organizuje powołany przez Prezydenta Sekretarz Kapituły. Sekretarz bierze udział w posiedzeniach Kapituły, nie ma natomiast prawa głosu w podejmowanych przez Kapitułę decyzjach.


§ 8

1. Kapituła podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał, zwykłą większością głosów.
2. Dla podjęcia uchwały wymagana jest obecność ponad połowy składu Kapituły.
3. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Kapituła zbiera się nie mniej niż trzy razy w każdej edycji Nagrody.
5. Członek Kapituły nie mogący wziąć udziału w posiedzeniu przedstawia Przewodniczącemu na piśmie swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem posiedzenia.


§ 9
1. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Nagrody. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub niejednoznacznych Kapituła podejmuje decyzje kierując się własnym uznaniem, wiedzą i doświadczeniem, a także zasadami Nagrody.
2. Członków Kapituły obowiązuje zasada zachowania poufności w kwestiach dotyczących przebiegu posiedzeń i podejmowanych uchwał.


§ 10
1. Zmian w Regulaminie Nagrody dokonywać może organizator Nagrody w trybie określonym dla jego nadania na wniosek Kapituły lub z własnej inicjatywy po uzyskaniu akceptacji Kapituły.

 

 

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN