Muzeum realne : Gombrowicz

Muzeum realneMY i RODO czyli poezja urzeczywistniona

"Wolność!. Na to, aby być wolnym potrzeba nie tylko
chcieć być wolnym - potrzeba chcieć być wolnym nie za bardzo".
W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956

 

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury, poprowadzonym przez Samorząd Województwa, Mazowieckiego pod nr RIK/12/1999, NIP 525 15 71 671.


Dane wykorzystujemy tylko w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Państwem umowy lub za Państwa zgodą. Zbieramy tylko dane osobowe niezbędne dla prowadzonej przez Muzeum działalności.


Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, zgodę tę mogą państwo w każdej chwili wycofać. Przysługuje Państwu także prawo dostępu do Państwa danych osobowych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają także Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.


Jednocześnie informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo zasobów monitorujemy siedzibę Muzeum. Monitoringiem objęty jest zarówno budynek Muzeum, jak i cały przylegający do niego teren. Przy czym:


1. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem monitoringu jest: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury, poprowadzonym przez Samorząd Województwa, Mazowieckiego pod nr RIK/12/1999, NIP 525 15 71 671.


2. Przekazanie danych osobowych następuje przy każdoczesnym wejściu na teren oznaczony jako „TEREN MONITOROWANY”.


3. Dane osobowe – wizerunki osób utrwalanych na monitoringu - zbierane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia (w tym w szczególności przed zniszczeniem i kradzieżą) oraz weryfikacji zachowania w tajemnicy informacji (w tym dotyczących danych osobowych), które są przetwarzane na terenie przedsiębiorstwa.


4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).


5. Dane będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia ich utrwalenia. Okres ten może ulec wydłużeniu w odniesieniu do konkretnej części danych w sytuacji uzyskania wiadomości o ich przydatności dla dochodzenia roszczeń lub wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego. W takim wypadku, dane są trwale usuwane dopiero po zakończeniu postępowania.


6. Administrator zapewnia osobom, których dane dotyczą realizację następujących uprawnień:
a. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
b. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
d. przenoszenia danych;
e. wniesienia skargi do organu nadzoru ustanowionego zgodnie z art. 51 RODO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


7. Z uwagi na specyfikę sposobu przetwarzania danych, Administrator nie ma możliwości zapewnienia realizacji prawa do sprostowania.


Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, www.muzeumliteratury.pl, w zakładce Polityka Prywatności (muzeumliteratury.pl/polityka-prywatnosci/).


Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem iod@muzeumliteratury.pl .

 

 "Głośnik nadaje uwerturę do trzeciego aktu Traviaty".
W. Gombrowicz, Dziennik 1953-1956.

 

 

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN