Wydarzenia : Gombrowicz

WydarzeniaSzukamy pracownika

2017-10-02
Dyrektor Muzeum Literatury ogłasza nabór na stanowisko specjalista do spraw edukacji i promocji w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. Na oferty czekamy do 2 października 2017 r.

 Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza (miejsce pracy: oddział Muzeum Literatury – Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli)

Nazwa stanowiska:

specjalista do spraw edukacji i promocji w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

1. Popularyzacja i zdobywanie wiedzy o Witoldzie Gombrowiczu oraz kontekstach historycznoliterackich jego twórczości i biografii, w szczególności poprzez oprowadzanie zwiedzających, prowadzenie księgozbioru podręcznego, prowadzenie kwerend i korespondencji w celu pozyskiwania obiektów muzealnych oraz poszerzania wiedzy.
2. Współorganizowanie wydarzeń intelektualnych i artystycznych w MWG, w tym zlecone prace administracyjne.
3. Współpraca merytoryczna i techniczna przy działaniach wydawniczych prowadzonych przez MWG.
4. Promocja MWG i jego działalności ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych i innych środków posługujących się najnowszymi technologiami – w zakresie merytorycznym i technicznym.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na pełnym etacie. Konieczność pracy również w dni wolne od pracy, jeden lub dwa weekendy w miesiącu.

Wymagania niezbędne:

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wykształcenie wyższe filologiczne, kulturoznawcze lub teatrologiczne. (Pożądane wykształcenie: polonistyczne, romanistyczne, iberystyczne.)
Znajomość co najmniej jednego języka obcego (francuski, hiszpański, angielski).

Wymagania dodatkowe:

1. Wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na stanowisku:
– Znajomość historii literatury i historii, ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku.
– Znajomość twórczości Witolda Gombrowicza.Pożądana również wiedza na temat funkcjonowania nowoczesnej komunikacji (Internet, media) i promocji.
2. Pożądane kompetencje:
Umiejętność uczenia się, gromadzenia i opracowywania wiedzy.
Umiejętność jasnego formułowania przekazu w mowie i piśmie, a także umiejętność dostosowywania form i treści wypowiedzi do kompetencji i poziomu intelektualnego zróżnicowanych grup odbiorców.
Umiejętność pisania tekstów informacyjnych oraz komunikowania się przy pomocy mediów społecznościowych i nowoczesnych technologii.
Umiejętność kreatywnego dostosowywania form działalności edukacyjnej i kulturalnej do potrzeb i oczekiwań odbiorców.
Umiejętność nawiązywania kontaktów z osobami zróżnicowanymi społecznie, wiekowo, poziomem wykształcenia i kompetencji kulturowych.
Umiejętność pracy w zespole.

UWAGA: nie jest wymagane doświadczenie zawodowe, ale dodatkowym atutem będzie: aktywność naukowa i popularyzatorska; praca/współpraca/staż w instytucjach kultury; praca/współpraca/staż w redakcjach, a także instytucjach organizujących wydarzenia artystyczne i intelektualne; kreatywna aktywność w mediach społecznościowych, a także w nieinstytucjonalnych działaniach edukacyjnych czy artystycznych.

Pełna treść ogłoszenia – pobierz

Fot. Błażej Krajczewski

Komentarze

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN