Wydarzenia : Gombrowicz

WydarzeniaPółwieczny Gombrowicz na plakacie

2019-07-04
Gombrowicz półwieczny – taki jest temat konkursu na plakat, ogłoszonego przez Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli i Muzeum Plakatu w Wilanowie. To jednocześnie tytuł cyklu wydarzeń związanych z rocznicą śmierci autora „Kosmosu”, składających się na „półrocze” Gombrowiczowskie. Konkursowi, podobnie jak pozostałym wydarzeniom rocznicowym, patronuje Rita Gombrowicz.

Konkurs ma formułę zamkniętą, a organizatorzy zaprosili do niego artystów o światowej renomie. Zaproszeni zostali: Andrzej Klimowski (Wielka Brytania), Cyprian Kościelniak (Holandia), Krzysztof Iwański (Polska), Marcin Władyka (Polska), Mark Fox & Angie Wang (USA), Igor Gurewicz (Rosja-Niemcy), El Fantasma de Heredia - Anabella Salem & Gabriel Mateu (Argentyna), Michele Bouvet (Francja), Alain Le Quernec (Francja) oraz Uwe Loesch (Niemcy). Artystów wskazał (w porozumieniu z głównym organizatorem) kurator Muzeum Plakatu, Mariusz Knorowski. - Wybraliśmy artystów z Europy i obu Ameryk, choć jak widać, większość stanowią plastycy z krajów, z którymi Gombrowicz był związany biografią. Są wśród nich także Polacy mieszkający od dawna na emigracji – podkreśla Knorowski.
- Bezpośrednim pretekstem ogłoszenia konkursu jest pięćdziesiąta rocznica śmierci Witolda Gombrowicza. Chcielibyśmy, żeby nadesłane plakaty były zapisem osobistych interpretacji twórczości jednego z najważniejszych pisarzy XX wieku – tłumaczy Tomasz Tyczyński, kurator MWG. – Teksty autora „Kosmosu” pozostają inspirujące również dla współczesnych, co więcej, czytane z historycznego dystansu odkrywają nowe, często niepokojące znaczenia – dodaje.
- Intelektualne prowokacje Gombrowicza dotykały również sztuk plastycznych, więc tym bardziej jesteśmy ciekawi, w jaki sposób odpowiedzą prowokowani. Mamy nadzieję, że prace zgłoszone do konkursu wniosą też nowe elementy w interpretację i popularyzację Gombrowiczowskiego tekstu – podkreślają zgodnie obaj kuratorzy.
Konkursowe prace oceniać będzie jury w składzie: prof. Mieczysław Wasilewski z warszawskiej ASP; Zdzisław Schubert – emerytowany kurator Działu Plakatu i Designu MN w Poznaniu; prof. Janusz Górski z gdańskiej ASP, dawniej związany z wydawnictwem „słowo/obraz terytoria”; Janusz Margański, znawca twórczości Gombrowicza, tłumacz, scenarzysta; Mariusz Knorowski, kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie oraz Tomasz Tyczyński, kurator Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.
Autorzy mają zaprezentować jury po dwie prace. Rozstrzygnięcie konkursu we wrześniu, również we wrześniu wystawa pokonkursowa w MPW. Organizatorzy myślą także o pokazaniu prac konkursowych w innych miejscach w kraju oraz poza jego granicami.
Konkurs zorganizowano dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Poniżej regulamin konkursu. 

 

REGULAMIN KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NA PLAKAT
(dalej: „Regulamin”)

GOMBROWICZ PÓŁWIECZNY

Preambuła
Bezpośrednim pretekstem ogłoszenia konkursu jest pięćdziesiąta rocznica śmierci Witolda Gombrowicza. organizatorzy postanowili zaprosić dziesięciu wybitnych artystów do przedstawienia w formie plakatu ich osobistych interpretacji jednego z najważniejszych pisarzy XX wieku, w przekonaniu, że teksty autora „Kosmosu” pozostają inspirujące również dla współczesnych, co więcej, czytane z historycznego dystansu odkrywają nowe, często niepokojące znaczenia. Gombrowicz doskonale łączył intelektualizm i filozoficzność swych dzieł z niezwykłą plastycznością języka, którymi je pisał. Nieustanny prowokator, dawał i daje do myślenia, na najważniejsze tematy określające ludzką egzystencję. Jego intelektualne prowokacje dotykały również sztuk plastycznych - jesteśmy niezwykle ciekawi, w jaki sposób odpowiedzą prowokowani. Mamy nadzieję, że prace zgłoszone do konkursu wniosą też nowe elementy w interpretację i popularyzację Gombrowiczowskiego tekstu.

§1
Konkurs
1. Organizatorzy oczekują na prace (dalej: „Prace”) odnoszące się do zasygnalizowanych w preambule zagadnień, będące osobistym komentarzem artystycznym i intelektualnym autorki/autora do twórczości i biografii Witolda Gombrowicza. Ponieważ konkurs jest jednym z wydarzeń związanych z pięćdziesiątą rocznica śmierci pisarza, oczekujemy, że jednym z elementów Pracy będzie hasło GOMBROWICZ PÓŁWIECZNY, nawiązujące z jednej strony do tej rocznicy, z drugiej do faktu, że Witold Gombrowicz powoli staje się klasykiem literatury polskiej i światowej, choć zawsze przed taka rola się bronił.
2. Nagrodzone oraz wybrane przez Organizatora Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej (dalej: „Wystawa”), która otwarta zostanie w październiku 2019 roku w Muzeum Plakatu w Wilanowie, oddz. Muzeum Narodowego w Warszawie. Wystawy wybranych prac odbywać się będą następnie w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli, oddziale Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, oraz dwóch innych miejscach wybranych przez Organizatora.

§2
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 20, zarejestrowane w księdze rejestrowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pod nr RIK/12/99, NIP: 525157167128-42, działające poprzez swój oddział, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.
2. Współorganizatorem konkursu jest Muzeum Narodowe w warszawie działające poprzez swój oddział, Muzeum Plakatu w Wilanowie.

§ 3
Zasady uczestnictwa
1. Na Konkurs zgłosić można Pracę będącą Utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), korespondującą z ideą przedstawioną w Preambule. Pracę należy zgłosić w formie wydruku na papierze o formacie B1 (100x70 cm) w trzech egzemplarzach. Do wydruków należy dołączyć nośnik (pendrive) z plikami graficznymi w formacie: CLP 123x237cm oraz CLP 120x180cm.
2. Pracę należy oznaczyć godłem umieszczonym w sposób widoczny dla Jury, trwały i nieingerujący w grafikę.
3. Do opakowania każdej Pracy należy dołączyć w widocznym miejscu zamkniętą kopertę opatrzoną godłem Pracy, umieszczonym w prawym górnym rogu koperty. Wewnątrz koperty należy umieścić: wypełniony Formularz zgłoszeniowy – załącznik numer 1 do Regulaminu; Oświadczenie (licencja i przeniesienie praw autorskich) – załącznik numer 2 do Regulaminu; Informację o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik numer 3 do Regulaminu.
4. Autorzy zaproszeni do konkursu przedstawią jury po dwie prace, przy czym każdą z Prac należy zapakować, oznakować i zgłosić osobno.
5. Autorzy otrzymają honorarium w wysokości 1000 Euro. W zamian Autorzy przekażą Organizatorowi materialne prawa autorskie do jednej z dwu nadesłanych na konkurs prac, wybranej przez jury. Do drugiej pracy (niewybranej), autorzy udzielą organizatorowi licencji.
6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na wszystkich znanych w momencie zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzanie i zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Dzieł, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieła utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d. wprowadzanie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznej, w tym do sieci Internet;
e. sporządzanie opracowań Dzieła, w tym zwłaszcza tłumaczeń i adaptacji;
f. polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Autorzy udzielą licencji Organizatorowi na prezentację drugiej pracy (niewybranej do nabycia praw autorskich majątkowych) podczas wystaw pokonkursowych, o których mowa w par. 1, pkt 2.

§ 4
Terminy
1. Nieprzekraczalny termin dostarczenia pracy to 16 sierpnia 2019 roku, do godz. 15.00.
2. Pracę należy dostarczyć do siedziby Współorganizatora: Muzeum Plakatu w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Pracę można dostarczyć osobiście lub przesyłką kurierską. W przypadku Prac dostarczanych przesyłką kurierską liczy się data i godzina przekazania pracy przez kuriera.
3. Nadesłanie Pracy na Konkurs oznacza akceptację Regulaminu i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne wykorzystanie Pracy (licencja niewyłączna), nazwiska oraz wizerunku uczestnika dla potrzeb Konkursu.
4. Organizator i Współorganizator zastrzegają sobie możliwość włączenia wybranych Prac do swoich zbiorów. Nastąpi ono na podstawie indywidualnie przygotowanej Umowy.

§ 5
Jury i ocena Prac
1. Prace będzie oceniać Jury w składzie:
a. Rita Gombrowicz – historyk literatury, autorka książek o Witoldzie Gombrowiczu, żona pisarza;
b. Mieczysław Wasilewski – grafik, prof. ASP w Warszawie;
c. Zdzisław Schubert – emerytowany kurator Działu Plakatu i Designu MN w Poznaniu;
d. Janusz Górski - prof. ASP w Gdańsku;
e. Janusz Margański – historyk literatury, znawca twórczości Witolda Gombrowicza, tłumacz, scenarzysta
f. Mariusz Knorowski - kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie (oddz. Muzeum Narodowego w Warszawie)
g. Tomasz Tyczyński - kurator Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (oddz. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza)

2. Posiedzenie Jury odbędzie się 16 września 2019 roku w Muzeum Plakatu w Wilanowie.
3. Werdykt Jury jest ostateczny. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

§ 6
Nagrody
1. Organizator przewiduje następujące nagrody:
a. za 1 miejsce – 6.000,00 złotych;
b. za 2 miejsce – 4.000,00 złotych;
c. za 3 miejsce – 2.000,00 złotych.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania nagrody głównej lub przyznania nagród równorzędnych, a także przyznania wyróżnień.

§ 7
Ogłoszenie wyników
1. Laureaci powiadomieni zostaną o wynikach telefonicznie lub mailowo niezwłocznie po zakończeniu pracy Jury.
2. Organizator przewiduje, ze pierwsza wystawa pokonkursowa odbędzie się w Muzeum Plakatu w czasie od 27 września do 14 października.

§ 8
Odbiór prac
1. Prace zakwalifikowane do Wystawy nie będą zwracane.
2. Odbiór Prac niewłączonych do zbiorów Organizatora oraz niewłączonych do Wystawy odbywać się będzie w dniach 2–30 września 2019 roku w siedzibie Współorganizatora. Dokładny termin odbioru Pracy należy uprzednio ustalić z Współorganizatorem.
3. Pracę należy odebrać osobiście lub w imieniu Autora Pracy za okazaniem pisemnego indywidualnego upoważnienia.
4. Nie istnieje możliwość odbioru pracy po 30 września 2019 roku.

§ 9
Kontakt
Informacje o Konkursie: Tomasz Tyczyński t.tyczynski@muzeumliteratury.pl; Mariusz Knorowski mknorowski@mnw.art.pl


§ 10
Postanowienia końcowe:
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.muzeumgombrowicza.opl oraz http://www.postermuseum.pl
2. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości na stronach wymienionych w poprzednim punkcie.

 

   foto: Oswald Malura, Vence 1967 / archiwum Rity Gombrowicz
 

 

Komentarze

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN