Wydarzenia : Gombrowicz

WydarzeniaNabór ofert kandydatów na wolne stanowisko

2018-10-17
Dyrektor Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20, 00-272 Warszawa. Nazwa stanowiska: specjalista do spraw edukacji i promocji w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli (Nazwa podstawowej komórki organizacyjnej, do której prowadzony jest nabór)

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

1. Popularyzacja i zdobywanie wiedzy o Witoldzie Gombrowiczu oraz kontekstach historycznoliterackich jego twórczości i biografii, w szczególności poprzez oprowadzanie zwiedzających, prowadzenie kwerend i korespondencji w celu pozyskiwania obiektów muzealnych oraz poszerzania własnej wiedzy.

2. Promocja MWG i jego działalności ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych i innych środków posługujących się najnowszymi technologiami – w zakresie merytorycznym i technicznym. Przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, tworzenie tekstów informacyjnych i promocyjnych, przygotowywanie i opracowywanie materiałów audio-video.

3. Współorganizowanie wydarzeń intelektualnych i artystycznych w MWG, w tym zlecone prace administracyjne.

4. Współpraca merytoryczna i techniczna przy działaniach wydawniczych prowadzonych przez MWG.

5. Prowadzenie rejestru czasopism literackich i kulturalnych oraz monitorowanie ich treści.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca na pełnym etacie. Konieczność pracy również w dni wolne od pracy, jeden lub dwa weekendy w miesiącu. W czasie wydarzeń organizowanych w MWG konieczność pracy w godzinach popołudniowych i wieczornych. Możliwe wyjazdy w delegacje.


Wymagania niezbędne:

1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

2. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

3. Wykształcenie wyższe magisterskie, polonistyczne lub teatrologiczne.

4. Znajomość języka obcego (francuski, hiszpański, angielski), średniozaawansowana.

5. Doświadczenie pracy w mediach, ze szczególnym uwzględnieniem mediów elektronicznych.


Wymagania dodatkowe:

1. Wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na stanowisku:

Znajomość historii literatury i historii, ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku. Znajomość twórczości Witolda Gombrowicza.

Wiedza na temat funkcjonowania nowoczesnej komunikacji (Internet, media) i promocji, a także umiejętność posługiwania się nowoczesnymi środkami rejestracji dźwięku i obrazu oraz przygotowywania zapisów do publikacji.

2. Pożądane kompetencje:

Umiejętność uczenia się, gromadzenia i opracowywania wiedzy.

Umiejętność jasnego formułowania przekazu w mowie i piśmie, a także umiejętność dostosowywania form i treści wypowiedzi do kompetencji i poziomu intelektualnego zróżnicowanych grup odbiorców.

Kreatywność w projektowaniu i prowadzeniu działań edukacyjnych i promocyjnych, także przy pomocy autorskich form i metod.

Potwierdzona doświadczeniem umiejętność pisania tekstów informacyjnych oraz komunikowania się przy pomocy mediów społecznościowych i nowoczesnych technologii.

Umiejętność kreatywnego dostosowywania form działalności edukacyjnej i kulturalnej do potrzeb i oczekiwań odbiorców.

Umiejętność nawiązywania kontaktów z osobami zróżnicowanymi społecznie, wiekowo, poziomem wykształcenia i kompetencji kulturowych.

Umiejętność pracy w zespole.

UWAGA: dodatkowym atutem będzie: aktywność naukowa i popularyzatorska; praca w instytucjach kultury; a także instytucjach organizujących wydarzenia artystyczne i intelektualne; kreatywna aktywność w mediach społecznościowych, a także w nieinstytucjonalnych działaniach edukacyjnych czy artystycznych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Curriculum vitae zawierające przebieg nauki i pracy zawodowej (podpisane odręcznie)
2. List motywacyjny (podpisany odręcznie)
3. Dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kopie)
4. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (podpisane odręcznie)
5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (podpisane odręcznie)
6. Podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą o ochronie danych osobowych

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 17 października 2018

na adres: ul. Witolda Gombrowicza 1, Wsola, 26 660 Jedlińsk
poczta elektroniczna: t.tyczynski@muzeumliteratury.pl
(oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na podany wyżej adres do dnia 17.10.2018

Pełna treść ogłoszenia i dokument do pobrania na stronie Muzeum Literatury: kliknij

Fot. Maciej Kubat

 

Komentarze

Instytucja współprowadzona przez Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

  • Logo Mazowsze
  • Logo MKiDN